Timon of Athens, act 4, scene 3 [graphic] / Edw. Smith, sc.