Timon and Flavius [Timon of Athens, act 4, scene 3] [graphic] / H. Wallis Pinxt. ; C. Cous...