Anthony and Cleopatra, act V, scene 1 [i.e. 2], Charmione: Speak softly, wake her not [gra...