Browse All

Back cover, INC B688.
INC B688
15th century calf monastic b …
Bottom endband, INC B688.
INC B688
15th century calf monastic b …
Stamps (detail), INC B688.
INC B688
15th century calf monastic b …
Front cover, INC B688.
INC B688
15th century calf monastic b …
Griffin rondel with surround …
INC B688
15th century calf monastic b …
Griffin rondel, INC B688.
INC B688
15th century calf monastic b …
Rosette rondel, INC B688.
INC B688
15th century calf monastic b …
Vellum manuscript paste-down …
INC B688
15th century calf monastic b …