Media Group: Othello

STC 18855
plate xvii
1606 [i.e. 1608?]
Theatrum orbis terrarum Abra …